List of active policies

Name Type User consent
AR Tudásmenendzsment Kft. Adatkezelési tájékoztató Site policy All users

Summary

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számunkra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelünk. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető jogokat is tartalmazza.

Full policy

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az AR Tudásmenedzsment Kft.-nél történő tanfolyam jellegű oktatások és vizsgáztatások esetére

(hatályos: 2020.02.25.)

 

1. Bevezető

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számunkra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelünk. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető jogokat is tartalmazza.

https://erste.elearning.co.hu/ weblap - a továbbiakban : Weblap - üzemeltetője, az AR Tudásmenedzsment Kft. (Székhely: 2112 Veresegyház, Egressy B. 7/a, Fióktelep: 1139 Budapest, Forgách u. 19., Cégjegyzékszám: 13-09-150050, Adószám: 13297105-2-13, a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat) közzétételével ismerteti az adatkezelésére vonatkozó elveit, melyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el.

Adatkezelést végez továbbá az ERSTE Bank Hungary Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054, Adószám: 10197879-4-44) és az ERSTE Lakástakarék Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047080, Adószám: 23397354-4-44)

Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok:

·         az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR vagy Általános adatvédelmi rendelet)

·         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Kérjük, hogy Weblapunk használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, mely közérthető módon tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait!

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről.

Az adatkezelés megkezdése előtt Tájékoztatjuk Önöket arról, az adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul. A Weblapon történő regisztrációjával, a Weblap használatával Ön mint Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait jelen Adatvédelmi Nyilatkozat keretein belül, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és elvek érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát elősegítik.

2. Fogalom meghatározások

A Felhasználók személyes adataik kezelésének szabályait tartalmazó hatályos jogszabály a GDPR. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban használt fogalmak jelentése a GDPR 4. cikkében rögzített „Fogalommeghatározások” figyelembe vételével az alábbiak:

2.1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;3. adatkezelő:  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; ;

2.3. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. Egyéb fogalmak:

2.4. információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá

2.5. elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele. 

3. Felhasználók köre

Felhasználó az oldalon regisztrált, a Weblap szolgáltatásait igénybevevő, meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy. 

4. A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az alábbi körre terjednek ki: 

- Név (Vezetéknév, Keresztnév, Cég neve)

- E- mail cím

- Ügynökkód

- Szervezeti egység

- Amennyiben a szolgáltatás oktatás és vizsga lebonyolítását is tartalmazza, a Felhasználó által az oktatás illetve vizsga során adott válaszok, a válaszok értékelése, információk, teljesítések dátumai, csomagok neve, valamint a Felhasználók eredményei, és a Felhasználó oktatásának sikerességét mérő mérőszámok.

-múltbéli vizsga dátumát, illetve ezen vizsgák érvényességének lejárati dátumát.

A Felhasználó által szolgáltatott személyes adatok valódiságáért, helytállóságáért a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. 

Az Adatkezelő a 4. pontban felsorolt személyes adatokat továbbítja az Erste Bank Hungary Zrt. számára. Az adatátadás az adatok rögzítésével egyidejűleg, haladéktalanul megtörténik. A riportok a rendszerben bármikor megtekinthetőek az arra jogosultaknak és a teljesítések pedig azonnal rögzítésre kerülnek, így átadásra kerülnek a rendszerben. Emellett hetente történik riportok készítése azonos adattartalommal.

5. Az Adatkezelés célja

Az adatok kezelésének célja az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások Felhasználók általi igénybevételének, és az Adatkezelő általi teljesítésének lehetővé tétele, a szolgáltatás nyújtás nyomon követése, a Felhasználó azonosítása, valamint annak lehetővé tétele, hogy a Felhasználó a szolgáltatásról tájékoztatást kapjon.

Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás tanfolyam jellegű oktatást és vizsgáztatást is tartalmaz, az adatkezelés további célja az oktatás menetének nyomon követése, az oktatás sikerességének ellenőrzése, a Felhasználótól visszajelzések gyűjtése, vizsgaeredmények előállítása, valamint jelentés készítése az oktatásról és vizsgaeredményekről a Felhasználó és az Adatkezelővel megbízási vagy vállalkozási szerződéses kapcsolatban álló ERSTE BANK Hungary Zrt. részére.

Az adatkezelés célja továbbá az is, hogy az Adatkezelő a Felhasználót új szolgáltatások bevezetéséről, új kereskedelmi ajánlatairól hírlevél vagy más közvetlen módon tájékoztassa, kivéve, ha a Felhasználó ilyen megkereséseket nem kér.

6. Az Adatkezelés jogalapja és módja:

A Weblap szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz, illetőleg személyes adatok megadásához kötött. A szolgáltatás igénybevételével és a Weblapon történő regisztrációval a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő személyes adatait kezelje. Személyes adatait a Felhasználó önkéntesen, jelen Adatvédelmi Nyilatkozat ismeretében bocsájtja az Adatkezelő rendelkezésére.

A Felhasználó, ha a szolgáltatás igénybevétele során harmadik, természetes személy személyes adatait teszi hozzáférhetővé, szavatol azért, hogy a hozzáférhetővé tett személyes adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezése hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából - ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll - további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Amennyiben az adatkezelésre jogos érdekből kerülne sor, az Adatkezelő minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érintett magánérdekét megfelelően feltárja és mérlegelje a jogos érdek függvényében.

7. Az Adatkezelés időtartama 

A Felhasználó hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása – egyedi kérelemre vagy a regisztráció törlésével történő – visszavonásáig kezeli.

Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében és az ahhoz szükséges körben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghatározott ideig őrzi meg és kezeli.

8. Adattovábbítás, adatok összekapcsolása                              

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával továbbít harmadik személynek vagy személyeknek. Az Adatkezelő – a Felhasználó jóváhagyása nélkül – nem ad át, nem értékesít,  nem ad bérbe és semmilyen formában nem bocsájt rendelkezésére a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat illetve információkat más cégnek, magánszemélynek, kivéve a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást.

Az Erste Bank által előírt vizsgával kapcsolatos adatkezelés esetében: A Felhasználó a Weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételével, és az ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges, fentiekben rögzített személyes adatai megadásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait – ideértve a szolgáltatás során keletkező személyes adatait – az Adatkezelő az ERSTE BANK Hungary Zrt. részére továbbítsa. Az így átadott adatok tekintetében a továbbiakban az ERSTE BANK Hungary Zrt. adatkezelővé válik, amely adatkezelés jogszerűségéért és az adatkezelését érintő megkeresések megválaszolásáért az ERSTE BANK Hungary Zrt. a felelős.

Az Adatkezelő a továbbított adatokról adattovábbítási nyilvántartást vezet elektronikus formátumban, mely tartalmazza a társaság valamennyi adattovábbítását.

9. „Cookie”-k 

Weboldalunk a Felhasználó egyénre szabott kiszolgálása, és a kényelmi funkciók érdekében „cookie”-kat használhat. „Cookie”-k használata esetén ennek keretében a Weblapra történő látogatásakor a látogatás időpontja, a Felhasználó böngészőjének adatai, IP címe valamint a használt operációs rendszer és a nyelvi beállítások naplózásra kerülnek.

10. Felhasználók személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaik, jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó bármikor jogosult írásban, az Adatkezelő által a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban megjelölt elérhetőségein tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, valamint ugyanígy bármikor kérelmezheti azok helyesbítését, módosítását, törlését vagykorlátozását. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a kért tájékoztatást.

Az Adatkezelő ezen kívül, ilyen irányú kérelem alapján írásban tájékoztatást nyújt az általa kezelt személyes adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy postai úton érkező kérelem esetén az Adatkezelőnek abban az esetben nyílik rá módja, hogy a postai úton érkező levelekre, írásban, postai úton megküldje válaszát a Felhasználó részére, ha a Felhasználó a válaszadás céljából postacímét kérelmén feltünteti.

A fenti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Felhasználó az alábbi elérhetőségeken jogosult a tájékoztatást, módosítást, vagy törlést kérelmezni:

Postai levelezési cím: AR Tudásmenedzsment Kft. 1139 Budapest, Forgách u 19.

E-mail cím: erste-elearning@elearning.co.hu 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a törvényben rögzített szükséges időtartamig köteles megőrizni, illetve azon további esetekre, amikor az Adatkezelő – a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint – jogos érdekből jogosult az adatkezelés folytatására.

A Felhasználó a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.), illetve végső soron bíróság előtt érvényesítheti jogait. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.